Polityka prywatności Passport Photo Online oraz PhotoAiD bezpłatne zdjęcia

Poniższa polityka prywatności (dalej: "Polityka Prywatności") przedstawia politykę PhotoAiD sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku w zakresie przetwarzania danych osobowych osób wykonujących i pobierających bezpłatne zdjęcie dostępne w serwisach internetowych Passport-Photo.Online oraz PhotoAiD ("Serwisy").

Definicje określone w Regulaminie mają zastosowanie również w Polityce Prywatności.

Dane osobowe to informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Ciebie jako osoby fizycznej ("Dane Osobowe").

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług świadczonej przez PhotoAiD sp. z o.o. przez Serwisy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ("RODO"). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na zabezpieczeniu przed ewentualnymi roszczeniami.

Kontakt

W razie pytań dotyczących sposobu działania Serwisów lub w celu uzyskania pomocy, prosimy korzystać z maila: NjkjT0xTVydXT1ZbVkhQS3NKVlQ=. W temacie maila należy umieścić "Bezpłatne Zdjęcie" oraz wskazać rodzaj zdjęcia (np. "Bezpłatne Zdjęcie, zdjęcie do CV").

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych Uczestnika itp. prosimy o kontakt pod adresem mailowym: NjkjV1lQXUhKYCdXSFpaV1ZZW3JXT1ZbVnNWVVNQVUw=. W temacie maila należy umieścić "Bezpłatne Zdjęcie" oraz wskazać rodzaj zdjęcia (np. "Bezpłatne Zdjęcie, zdjęcie do CV").

Gromadzenie danych

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat Uczestników:

Informacje przekazywane przez Uczestnika:

  • zdjęcie;
  • informacje otrzymane przy udzielaniu Uczestnikowi pomocy technicznej lub innej w obsłudze Serwisów

Cel i okres przetwarzania danych

Informacje wykorzystujemy i przetwarzamy w celu realizacji umowy/usługi. W związku z tym, że umowa/usługa świadczona jest nieodpłatnie informacje będą wykorzystywane i przetwarzane przez okres niezbędny do retuszu zdjęcia, a następnie do jego pobrania przez Uczestnika, nie dłużej niż 15 minut od momentu wgrania zdjęcia do Serwisów.

Ujawnianie danych

Co do zasady nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy dane na temat Uczestnika są potrzebne w celu świadczenia usług na rzecz Uczestnika, w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej:

Usługodawcy: Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych IT m.in. dostawca serwera oraz podmioty świadczące inne usługi IT.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowanie).

Prawa Uczestnika i informacje dotyczące Uczestnika

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Pliki cookie i reklama internetowa

Możemy zbierać i analizować informacje nieosobowe dotyczące typu, modelu urządzenia, identyfikatora reklamowego oraz wszelkich technicznych informacji o Uczestniku, systemie operacyjnym i inne podobne informacje. Możemy zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są w celu usprawnienia działania Systemu. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Zmiany w Polityce Prywatności

PhotoAiD sp. z o.o. gwarantuje sobie możliwość aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, na stronie Serwisów zostanie udostępniona stosowna informacja.

Akceptacja tych warunków

Korzystając z naszych Serwisów, akceptujecie Państwo niniejszą Politykę Prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z Serwisów w celu Nabycia Zdjęcia. Dalsze korzystanie z naszych Serwisów w celu Nabycia Zdjęcia po wprowadzeniu zmian do tej Polityki Prywatności będzie uznane za akceptację ww. zmian.