Czy potrzebny jest paszport, aby polecieć na Wyspy Kanaryjskie?

Czy potrzebny jest paszport, aby polecieć na Wyspy Kanaryjskie?
Mówią o nas:

Lecisz na Wyspy Kanaryjskie i zastanawiasz się, czy potrzebny będzie polski paszport? Czy w takim przypadku niezbędna jest wiza? A może wystarczy dowód osobisty?

Ten artykuł porusza kwestię tego, za pomocą jakich dokumentów można się wylegitymować we wspomnianym kraju i które dokumenty są absolutnie niezbędne w zależności od długości pobytu. 

Czy na Wyspy Kanaryjskie potrzebny jest paszport?

Wyspy Kanaryjskie, podobnie jak kilka innych wysepek i miast stowarzyszonych, są częścią terytorium Hiszpanii, która z kolei jest jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej i jednym z krajów należących do Schengen. Na mocy tego ostatniego, wewnątrz tej strefy można przemieszczać się, legitymując jedynie dowodem osobistym.

Ogólnie rzecz biorąc, w podróży do Hiszpanii nie jest potrzebny paszport RP.

Należy jednak pamiętać, że chcąc odwiedzić Gibraltar, który mimo sąsiedztwa z Hiszpanią jest częścią Zjednoczonego Królestwa, paszport będzie niezbędny.

Dodatkowo Ceuta i Melilla, czyli miasta stowarzyszone z Hiszpanią, choć należą do jej terytorium, wyłączono ze strefy Schengen. Dostanie się do nich z Półwyspu Iberyjskiego jest dużo prostsze i wiąże się z mniejszymi kontrolami niż w przypadku przekraczania granicy z powrotem, ale paszport nie jest potrzebny.

Niezbędne dokumenty na Wyspy Kanaryjskie

Podczas wizyty na Wyspy Kanaryjskie z innego kraju znajdującego się w strefie Schengen nie istnieje przymus okazania ani paszportu, ani dowodu osobistego, jeśli jesteś obywatelem UE.

Mimo tego, że na granicy nie wiążą nas wymogi okazania wspomnianych dokumentów, zawsze jednak trzeba mieć je ze sobą, by w razie potrzeby wylegitymować się odpowiednim władzom, już przebywając na terenie danego państwa strefy Schengen – w tym przypadku Hiszpanii.

W tym celu obywatelom Unii Europejskiej, strefy Schengen i krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego wystarczy dowód osobisty (oraz upoważnienie podpisane przez rodziców w przypadku osób niepełnoletnich podróżujących bez prawnego opiekuna). Podróżującym nie posiadającym obywatelstwa EU będzie potrzebny paszport oraz inne dokumenty podróży jak na przykład wiza.

Dodatkowo warto podkreślić, że bycie obywatelem Unii Europejskiej nie zwalnia z przymusu dostosowywania się do lokalnych przepisów kraju, w którym przebywamy, w tym z wymogów posiadania przy sobie konkretnych dokumentów.

Trzeba również pamiętać, że legitymacje szkolne, karty komunikacji miejskiej, prawo jazdy ani żaden inny dokument tego typu, niebędący oficjalnie uznanym dokumentem potwierdzającym tożsamość nie służą za pełnowartościowe narzędzie legitymujące.

Na Wyspach Kanaryjskich wylegitymować się można za pomocą ważnego dowodu osobistego lub któregoś z rodzajów paszportu – nawet paszportem tymczasowym.

Dokumenty przyznające bezwizowy wstęp na terytorium Wysp Kanaryjskich i pobyt są ważne przez 90 dni.

Czy wyrobienie wizy jest konieczne w przypadku podróży na Wyspy Kanaryjskie?

Jak nadmieniono wyżej, legitymując się dokumentami takimi jak paszport czy dowód tożsamości, polski obywatel może przebywać na terytorium Hiszpanii przez maksymalnie 90 dni, niezależnie od celu pobytu.

Nawet jeżeli jest się obywatelem państwa będącego członkiem Unii Europejskiej i zamierza się przebywać na Wyspach Kanaryjskich dłużej niż 90 dni dowód tożsamości (lub paszport) już nie wystarczy. W takim przypadku pojawia się konieczność złożenia wniosku o wizę długoterminową. Maksymalna długość pobytu na podstawie tego typu dokumentu to 180 dni.

Termin ten nie obowiązuje obywateli Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii czy Szwajcarii.

Obywatele niektórych krajów trzecich zobligowani są również do posiadania tranzytowej wizy lotniskowej.

Posiadanie wizy będzie obowiązkowe dla obywateli państw niebędących częścią UE, EOG i strefy Schengen, poza niektórymi przypadkami, na przykład, gdy międzynarodowa umowa podpisana z Hiszpanią.

Obywatele, od których wymaga się wizy, mogą dodatkowo zostać poproszeni przez władze o okazanie innego ważnego dokumentu podróży, jak np. rezerwacja wycieczki, dowód zakwaterowania itd. Przyjezdny musi zawsze być przygotowany na możliwość udowodnienia, że dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem w Hiszpanii oraz na powrót do kraju.

Gdzie można wyrobić paszport lub dowód osobisty potrzebny podczas podróży na Wyspy Kanaryjskie

Zasady składania podań o dowód osobisty i paszport mogą nieco się różnić.

O dowód osobisty można ubiegać się przede wszystkim w każdym urzędzie gminy bez względu na to, gdzie jest się zameldowanym. Istnieje również możliwość złożenia wniosku w innym miejscu – jak organ gminy, na terenie, na którym przebywasz, będący siedzibą władz powiatu lub organ miasta na prawach powiatu – jeżeli z jakiegoś powodu udanie się do urzędu osobiście jest niemożliwe.

Trzeba także wspomnieć, że nie ma możliwości złożenia tego wniosku przez internet.

Wniosek o wyrobienie paszportu można natomiast złożyć w referatach paszportowych i terenowych punktach paszportowych.

Wyrobienie dowodu w miejscu innym niż urząd gminy

Pierwszym krokiem do wyrobienia dowodu tożsamości w miejscu innym niż urząd gminy jest skontaktowanie się ze spełniającym powyżej opisane wymogi organem gminy lub miasta w obecnym miejscu pobytu i podanie przyczyny, dla której nie jesteśmy w żaden sposób stawić się w urzędzie gminy osobiście oraz podanie swoich danych. 

Następnie powinniśmy przygotować odpowiednie dokumenty, nie przejmując się jednak drukowaniem wniosku, który w umówionym terminie przywozi urzędnik w ramach wizyty z dojazdem. 

Podczas takiej wizyty od składającego wniosek zostaną odebrane przygotowane dokumenty i pobrane odciski palców, a w obowiązku wnioskodawcy pozostanie złożenie własnoręcznego podpisu, umieszczanego później na dowodzie tożsamości.

Wyrobienie dowodu w urzędzie gminy

Proces wyrabiania dowodu w urzędzie za osobistym stawiennictwem przebiega identycznie z wyjątkiem faktu, że wydrukowanie wniosku i dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów leży po stronie ubiegającego się o dokument.

Jak wyrobić dowód osobisty?

Cały proces może trwać do 30 dni od dnia złożenia wniosku, pomijając szczególne przypadki, o których wystąpieniu informuje urzędnik, a gotowość do odbioru dokumentu można sprawdzić drogą elektroniczną, podając numer wniosku.

Nowy dowód osobisty można odebrać na kilka różnych sposobów. 

Po pierwsze, można stawić się w urzędzie, który przyjmował wniosek osobiście. 

Po drugie, odebrać go może osoba trzecia, jeśli została do tego odpowiednio upoważniona, a urząd powiadomiony.

Po trzecie, w przypadku braku możliwości stawienia się w urzędzie osobiście dowód może zostać dostarczony przez urzędnika, pod warunkiem przebywania na terenie tej samej gminy, w której złożony został wniosek.

Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Gdzie można złożyć wniosek o wyrobienie paszportu?

Należy pamiętać o tym, że podania o wydanie paszportu można składać tylko osobiście. W Warszawie znajdują się trzy referaty paszportowe oraz kilka terenowych punktów paszportowych, w których można dopełnić formalności, ale dokument ten można wyrobić którymkolwiek z punktów paszportowych w całej Polsce. Adresy takich miejsc znajdują się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Lista referatów paszportowych w Warszawie:

 • Referat Paszportowym nr 1, ul. Krucza 5/11
 • Referat Paszportowym nr 3 przy ul.Floriańskiej 10
 • Referat Paszportowym nr 4, ul. KEN 61

Lista terenowych punktów paszportowych w Warszawie i powiatach okołowarszawskich:

 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bemowo
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bielany
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Ursus
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Legionowie – ul. Józefa Piłsudskiego 41
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Mińsku Mazowieckim – ul. Konstytucji 3 Maja 16
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Otwocku – ul. Komunardów 10
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim – ul. Poznańska 129/133, pok. 12
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Piasecznie – ul. Chyliczkowska 14
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Pruszkowie – ul. Drzymały 30
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Wołominie – ul. Prądzyńskiego 3
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Łomiankach – ul. Warszawska 115

Jak wyrobić paszport?

Aby złożyć wniosek, najpierw należy opłacić proces wyrabiania tego dokumentu, później przygotować wszystkie niezbędne dokumenty wymienione poniżej, a następnie wspomniane dokumenty należy złożyć osobiście w punkcie paszportowym.

Czas wyrabiania paszportu to zwykle 30 dni od dnia złożenia wniosku, a status gotowości można sprawdzić na stronie internetowej lub telefonując do urzędu wojewódzkiego, w obu przypadkach podając numer sprawy.

W odróżnieniu od wyrabiania dowodu osobistego proces wydawania paszportu jest płatny. Cena standardowa to 140 zł, jeżeli nie przysługuje żadna ulga, zaś wyrobienie nowego dokumentu z powodu zgubienia lub zniszczenia poprzedniego z własnej winy potraja tę sumę, wynosząc 420 zł.

Odebrać paszport można osobiście w punkcie paszportowym rozpatrującym nasze podanie.

Dokumenty niezbędne do wyrobienia paszportu lub dowodu osobistego na Wyspy Kanaryjskie

W przypadku paszportu potrzebne będą:

a) wypełniony wniosek o wydanie paszportu,

b) 1 (jedno) zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy oraz spełniające pewne specyficzne wymogi,

c) potwierdzenie dokonania opłaty i dokument uprawniający do zniżki bądź zwolnienia z zapłaty (jeżeli któreś przysługuje),

d) ważny paszport lub ważny dowód tożsamości (w przypadku nieposiadania tego pierwszego), e) w razie zmiany nazwiska z tytułu zawarcia związku małżeńskiego za granicą – skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa. 

W szczególnych przypadkach, np. wątpliwości urzędnika, co do tożsamości lub obywatelstwa ubiegającego się o paszport lub sprzecznych ze sobą danych w dokumentach można zostać poproszonym o udowodnienie obywatelstwa polskiego albo odpis polskiego aktu stanu cywilnego.

Wyrabiając dowód tożsamości, należy przygotować pobrany i wypełniony wniosek o wydanie dokumentu, którego nie trzeba drukować samodzielnie, jako że urzędnik może pobrać go z systemu i wydrukować na miejscu. 

Należy również dostarczyć dotychczasowy dowód osobisty lub paszport – jeżeli posługujemy się którymkolwiek z dokumentów, jakikolwiek dokument podróży lub inny dowód tożsamości, w przypadku otrzymania polskiego obywatelstwa, oraz dokument pomagający udowodnić kradzież tożsamości, jeżeli chcemy wyrobić nowy dowód z tego konkretnego powodu. 

Ponadto niezbędne będzie zdjęcie spełniające szereg wymogów, opisanych niżej.

Zdjęcie do paszportu lub dowodu – wymogi

Zdjęcie tego typu nie może mieć więcej niż 6 miesięcy w momencie składania wniosku. Na zdjęciu powinno być widać całą głowę i górną część barków, ale dopuszcza się, aby fryzura wystawała poza obrys fotografii. Twarz powinna zajmować 70-80% kadru, mieć naturalny wyraz, usta zaś powinny być zamknięte, a oczy naturalnie otwarte i dobrze widoczne.

Wbrew dość popularnemu przeświadczeniu uszy nie muszą być odsłonięte, w odróżnieniu od brwi i owalu twarzy. Głowa skierowana prosto w kamerę nie może być przekrzywiona. Niedopuszczalny na zdjęciu tego typu jest tzw. efekt czerwonych oczu.

Kluczową kwestią jest zadbanie o jak najlepszą rozpoznawalność osoby na zdjęciu, więc elementy szczególnie utrudniające, a czasem i uniemożliwiające identyfikację, jak np. okulary z ciemnymi szkłami czy nakrycia głowy, są zabronione, chyba że do wniosku dołączone zostanie odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (zarejestrowanej w Polsce).

Jeżeli wyznawana religia wymaga nakrycia głowy cały owal twarzy i linia uszu wciąż muszą być na zdjęciu odsłonięte.

Fotografia do tego typu dokumentów musi spełniać wiele bardzo konkretnych wymagań, o których więcej dowiedzieć się można z artykułu o wymogach dla zdjęć do paszportu oraz z artykułu na temat robienia zdjęć do dowodu osobistego. Warto zapoznać się z nimi przed zrobieniem zdjęcia, zwłaszcza jeśli wolimy zająć się tym osobiście.

Zdjęcie do dowodu lub paszportu – wymagania techniczne

Oprócz wymienionych wyżej kwestii, równie dużą uwagę należy poświęcić wymaganiom od strony technicznej, które zdjęcie musi spełniać, aby zostało zaakceptowane przez urząd.

Tło zdjęcia musi być białe, jednakowo oświetlone i pozbawione cieni oraz elementów zakłócających jednorodną strukturę. Twarz musi być oświetlona w sposób równomierny (odbijające się choćby we włosach światło unieważni zdjęcie). Jakość zdjęcia musi być odpowiednia (min. rozdzielczość 492 x 633 piksele), dlatego robiąc je samemu, musimy upewnić się, że sprzęt, z którego korzystamy, ma dostęp do aparatu odpowiedniej jakości.

Ostrość jest bardzo ważna, ale kontrast musi być naturalny. Tło nie może być prześwietlone, a kolorystyka i jasność muszą być naturalne i neutralne.

Do wniosku o wydanie dowodu czy paszportu trzeba załączyć zdjęcie o wymiarach 35 mm (szer.) x 45 mm (wys.) wydrukowane na papierze fotograficznym.

W przypadku paszportów rozmiar fotografii podlega wymogom identycznym co zdjęcie do dowodu.

W przypadku dzieci do piątego roku życia wiele z wyżej wspomnianych zasad może zostać potraktowanych luźno. U tak młodych osób zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalna mimika nie stanowią problemu. Twarz natomiast wciąż musi być całkowicie odsłonięta, głowa nie przechylona, a tło jasne i jednolite.

Gdzie można wyrobić zdjęcie do paszportu lub dowodu przed wyjazdem na Wyspy Kanaryjskie?

Ze względu na to, że kryteria, które zdjęcie tego typu musi spełniać, są bardzo specyficzne i jest ich sporo, wiele osób może czuć się zbyt przytłoczonym, by zdecydować się na wykonanie fotografii w jakikolwiek inny sposób, niż udając się do profesjonalnego studia fotograficznego.

Jest to oczywiście jedna z możliwości, jaką oferuje dzisiejszy świat, ale warto zastanowić się, czy decydujemy się na nią, bo jest dla nas faktycznie najkorzystniejsza.

Studio fotograficzne

O ile u fotografa możemy liczyć na profesjonalizm i zazwyczaj szerszą wiedzę i obeznanie w sprawie niż te, którym sami możemy się pochwalić, wizyta tego typu wiąże się z wieloma ograniczeniami, jak np. limitowany czas wizyty, czy dodatkowa opłata za każdy kolejny zestaw zdjęć, jeżeli te z poprzedniego nas nie satysfakcjonują. 

Profesjonalnie wykonane zdjęcie będzie zazwyczaj tożsame z największą szansą na przyjęcie przez urząd niż fotografia zrobiona, na przykład, w fotobudce, na co również możemy się zdecydować.

Fotobudka

Taka kabina jest często tańszym rozwiązaniem niż wizyta u fotografa i nie wiąże się z koniecznością oczekiwania na wolny termin, ograniczonego czasu sesji i umawiania się na wizytę, która niekiedy może nie być możliwa w dniach czy godzinach, które nam odpowiadają. 

W tym jednak przypadku nie czuwa nad nami żaden profesjonalista, który w razie nieodpowiedniego ustawienia podpowie, w jaki sposób ustawić się, aby spełnić urzędowe wymogi lub ostrzeże przed elementem stylizacji, który utrudniałby identyfikację na zdjęciu.

W fotobudce nie ogranicza nas czas, ale kwestia ograniczonej ilości zdjęć w sesji pozostaje taka sama jak u fotografa – jeżeli żadne ze zrobionych zdjęć nas nie satysfakcjonuje, musimy zapłacić za kolejny zestaw..

Wypróbuj aplikację PhotoAiD®

Aplikacja do edycji zdjęć dostępna w sklepie Google Play lub apka do obróbki zdjęć do dokumentów dostępna w Apple Store to rozwiązanie godne rozważenia. Skorzystanie z narzędzia online może okazać się najwygodniejszym i najbardziej komfortowym wyjściem, a wskazówki oraz wytyczne dotyczące wymagań do zdjęć do różnych dokumentów zawarte na stronie PhotoAiD®, mogą okazać się pomocne.

Zrobienie takiego zdjęcia w zaciszu własnego pokoju albo wręcz przeciwnie – gdziekolwiek chcesz, kiedykolwiek pasuje ci najbardziej – wcale nie musi okazać się bardzo skomplikowane! Zalecane jest jednak uprzednie zapoznanie się z wymogami dla konkretnego rodzaju fotografii, ale wskazówki na stronie PhotoAiD® powinny ułatwić cały proces i uczynić go prostym i przyjemnym. 

Decydując się zrobić zdjęcia samemu, zyskujesz możliwość zrobienia nieograniczonej ilości zdjęć bez dodatkowych opłat, aż będziesz ostatecznie usatysfakcjonowany. Sztuczna inteligencja w aplikacji zedytuje zdjęcie (nie musisz nawet szukać białego tła!), by było zgodne z oficjalnymi wytycznymi, a później ekspert przeprowadzi ostateczną kontrolę jakości.

Jeżeli zdecydujesz się użyć aplikacji PhotoAiD®, otrzymasz gwarancję 200% zwrotu pieniędzy jeżeli zdjęcie zostanie odrzucone w urzędzie.

Podsumowanie

Hiszpania obecnie otwiera swoje granice dla obywateli całego świata. Dla obywateli niektórych krajów podróż na Wyspy Kanaryjskie jest jednak łatwiejsza niż dla innych. 

Obywatele Unii Europejskiej, strefy Schengen lub EOG mogą dostać się do Hiszpanii bez przechodzenia kontroli granicznych; trzeba mieć przy sobie ważne dokumenty, jednak w przypadku obywateli RP wystarczy posiadać ważny dowód tożsamości, by móc skutecznie wylegitymować się odpowiednim organom.

FAQ

Jakie dokumenty potrzebne są podczas podróży na Wyspy Kanaryjskie?

Odpowiedź na to pytanie może być różna w zależności od kraju pochodzenia turysty. W przypadku turystów wjeżdżających do Hiszpanii z krajów UE, strefy Schengen lub EOG (z pewnymi wyjątkami) potrzebny jest paszport. Obywatelom jednego z tych państw, wystarczy ważny dowód. Podróżujący z pozostałych krajów muszą mieć ze sobą paszport oraz inne dokumenty podróży.

Jakie dokumenty trzeba posiadać podczas podróży na Teneryfę?

Teneryfa jest jedną z wysp archipelagu Wysp Kanaryjskich. Zasady podróżowania są takie jak dla wszystkich pozostałych wysp tego hiszpańskiego regionu.